راهنمای استفاده از تکنولوژی های تبدیل گفتار به نوشتار

راهنمای استفاده از تکنولوژی های تبدیل گفتار به نوشتار

همه کسانی که در زمینه تولید محتوا فعالیت می کنند با مشکل سرعت تایپ مواجه هستند از سالهای پیش تکنولوژی های بسیار خوبی در زمینه تولید محتوا از طریق تبدیل گفتار به نوشتار به وجود آمده است.