DoNext

کارگاه حرفه ای بوم کسب و کار

کارگاه حرفه ای بوم کسب و کار

تاریخ و زمان برگزار کارگاه: ۷ خرداد

هزینه رویداد: ۲۰ هزار تومان

انجمن مدیریت نوآوری مرکز علمی کاربردی قند در کرج برگزار می کند

تماس با برگزارکننده :۰۹۳۵۱۰۹۳۴۸۵ – ۰۲۶۳۲۷۰۶۰۱۷

برای ثبت نام در این رویداد می توانید از ایوند اقدام کنید