من خیلی علاقه داشتم کار آفرین بشم اما متاسفانه نشد