حبابش ترکید.
شرکتش منحل و ورشکسته شد.
خودش هم باید بقیه عمرش رو گوشه زندان باشه.
دنبال یه الگوی بهتر باشین.