باسلام
ادعای بزرگی مطرح کرده ای آنتونی رابینزایران!!؟
ای کاش بتوانیدخودتان باشیدفکرکنم این طوربهترباشد…