توضیحات خوبی دادید ولی در کل قضیه سئوی محتوای کپی یکم پیچیدس