بایگانی برچسب: مدیریت

مدیریت بر پایه داده های آماری و اندازه گیری

بی شک نام شوهارت و دمینگ چون ماه  و خورشید بر شب و روز صنایع و زندگی مدرن می تابد تا راه ما روشن تر از پیش باشد. مدیران را ابزاری چون آمار نیست تا دید خود را از کدورت به شفافیت رسانند و برنامه ریزی کنند. آن زمان که داده گیری آموختیم و داده […]